Quy trình tư vấn
Quy trình tư vấn SFMI áp dụng đối với các doanh nghiệp, thông tin mang tính tham khảo
QUY TRÌNH TƯ VẤN HỖ TRỢ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG
ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ RỪNG (SFCs & Private FMUs) 
Giới thiệu
Sau hơn 10 năm thành lập, một trong những hoạt động quan trọng của SFMI là Tư vấn hỗ trợ các đơn vị quản lý rừng/chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục tiêu Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng ở Việt Nam với cả 2 loại chứng chỉ: Chứng chỉ độc lập (Đã và sẽ áp dụng cho các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức); Chứng chỉ nhóm (Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức, nhóm hộ gia đình). Cho đến nay, SFMI đã tư vấn cho 18 đơn vị quản lý rừng trên toàn quốc về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Đồng thời, một số chuyên gia của SFMI đã tham gia hỗ trợ cho các tổ chức Chứng chỉ rừng (CB) Quốc tế trong quá trình đánh giá cấp và duy trì chứng chỉ rừng tại Việt Nam. Đặc biệt, bằng sự tài trợ của FAO thông qua chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2, SFMI đã tư vấn cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn Quốc tế, hướng tới Chứng chỉ rừng FSC.
Trên cơ sở kinh nghiệm thực tế của SFMI và những tham khảo kinh nghiệm trong nước và Quốc tế, SFMI đã xây dựng Quy trình tư vấn hỗ trợ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo yêu cầu của Quốc tế áp dụng cho các đơn vị quản lý rừng là các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức khác. Với nhóm hộ Nông dân, SFMI sẽ giới thiệu một quy trình khác.  
NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
I. Khảo sát năng lực quản lý của FMUs
Khảo sát (Đánh giá tiền khả thi) về năng lực quản lý của các đơn vị quản lý rừng (FMUs) nhằm:
- Xác định trình độ quản lý hiện tại của đơn vị đang ở mức độ nào, các khoảng trống trong hoạt động quản lý (Các lỗi chưa phù hợp) so với các P&C&I của tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững;
- Xác định khả năng khắc phục các lỗi;
- Làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động về Quản lý rừng bền vững (SFM) tiến tới xin cấp chứng chỉ FM/CoC.
Hoạt động khảo sát có thể do FMUs tự làm nếu có đủ điều kiện về thời gian, nhân lực và trình độ kỹ thuật. Trong trường hợp cần thiết có thể thuê chuyên gia tư vấn có trình độ cao nhằm đánh giá một cách khách quan năng lực quản lý hiện tại cũng như các lỗi chưa phù hợp với P&C&I và đề xuất biện pháp khắc phục.
Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp trong một báo cáo chi tiết.
II. Giai đoạn nâng cao nhận thức và năng lực về QLRBV (SFM) và Chứng chỉ rừng (FC)
Giai đoạn này rất quan trọng, dựa vào kết quả khảo sát, xây dựng một kế hoạch nâng cao nhận thức và năng lực cho đơn vị. Thông thường nội dung nâng cao nhận thức và năng lực bao gồm:
1. Các nội dung liên quan đến SFM & FC
Giới thiệu tổng quan về Quản lý rừng, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng; các khái niệm và định nghĩa; hiện trạng của tiến trình SFM và FC trên thế giới và VN (Update); phân tích tiến trình;
Các nguyên tắc (P) và C&I của quản lý rừng bền vững Quốc tế và VN
Giới thiệu về FSC, PEFC và các bộ nguyên tắc khác (Tiêu chuẩn SFM) của của khu vực và thế giới. Bộ 9c VN và TT 38/MARD; các cơ quan cấp chứng chỉ (CB) được FSC ủy quyền;
Quy trình Chứng chỉ rừng;
Kinh phí.
2. Nâng cao năng lực kỹ thuật
Kỹ thuật lâm sinh: Sản xuất cây con, lập địa, quy hoạch, trồng và chăm sóc rừng; tỉa thưa nuôi dưỡng;
Khai thác tác động thấp (RIL);
Kỹ thuật KNTS hướng tới QLRBV (Đối với rừng TN);
Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật và ban hành nội bộ;
Xây dựng hệ thống bản đồ và quản lý tài nguyên rừng bằng công nghệ kỹ thuật số và GIS.
3. Nâng cao năng lực quản lý
Xây dựng tổ SFM & FC của FMU;
Tập huấn các chuyên đề: Điều tra tài nguyên rừng, Đa dạng sinh học và HCVF, EIA & SIA, quản lý tài nguyên rừng bằng công nghệ GIS và Remote sensing. Xây dựng bản đồ hiện trạng, phân vùng chức năng, phân loại trạng thái; khu vực loại trừ, hành lang bảo vệ ven suối; khu đa dạng sinh học, dự trữ lượng, khu bảo vệ nước….
Hệ thống hóa tài liệu;
An toàn lao động và các Công ước của ILO và chính sách của Chính phủ về người lao động;
Các nguyên tắc bảo vệ môi trường trong kinh doanh rừng trồng;
4. Xây dựng Phương án (Kế hoạch) Quản lý rừng của đơn vị và phê duyệt
Xây dựng các báo cáo chuyên đề: Kết quả điều tra tài nguyên rừng; kết quả EIA & SIA; kết quả điều tra đa dạng sinh học và HCVF;
Xây dựng Sổ tay quản lý và giám sát chất lượng;
Xây dựng các cam kết;
Xây dựng hệ thống bản đồ: Hiện trạng, quản lý rừng bền vững, đa dạng sinh học và HCVF.
Tham vấn các bên liên quan về Phương án quản lý rừng và các chuyên đề;
Hoàn thiện và trình thẩm định, phê duyệt.
III. Giai đoạn chuẩn bị cho đánh giá
1. Khắc phục lỗi không tuân thủ
Dựa trên kết quả khảo sát và hiện trạng của đơn vị, lập kế hoạch khắc phục lỗi không tuân thủ bao gồm: Thời gian, người và kinh phí. Có thể dùng tư vấn hỗ trợ.
Thu thập và bổ sung bằng chứng còn thiếu;
Chuẩn bị hiện trường: Kiểm tra hành lang đa dạng sinh học và hành lang bảo vệ ven suối, các biển báo, thùng thư góp ý, nội quy, áp phích tuyên truyền…
2. Đánh giá nội bộ
Nếu chưa đủ năng lực nên thuê tư vấn hỗ trợ. Nếu còn lỗi tiếp tục khắc phục;
Nếu bước 2 thấy đạt yêu cầu chuyển sang bước 3.
3. Chọn CB (Nên tham vấn trước khi chọn)
Chọn một CB phù hợp với chủ rừng: Thời gian, kinh phí đánh giá….
Thương thảo ký HĐ và ấn định thời gian đánh giá

IV. Giai đoạn đánh giá cấp chứng chỉ
1. Đánh giá sơ bộ (tiền đánh giá) – Tư vấn hỗ trợ
2. Khắc phục lỗi nếu CB phát hiện được – Tư vấn hỗ trợ
3. Đánh giá chính thức – Tư vấn hỗ trợ
4. Cấp Chứng chỉ

V. Giai đoạn duy trì Chứng chỉ và cấp lại chứng chỉ (4 năm tiếp theo) với các đợt đánh giá định kỳ và tái đánh giá cấp chứng chỉ cho giai đoạn tiếp theo.

VI. Phí tư vấn: Phụ thuộc vào quy mô và năng lực quản lý hiện tại của FMU