Hướng dẫn đánh giá tác động MT - Dự án TFTKhảo sát hiện trường trồng Keo tại CT LN La Ngà - VINAFORKhảo sát điều kiện cấp Chứng chỉ FSCKiểm tra ô định vị theo dõi năng suất và xói mòn tại CT LN Cầu Ham-VINAPACOĐánh giá khả năng quản lý giống tại CT LN Hàm YênĐánh giá nội bộ tại CT LN Bắc CạnĐánh giá quản lý vườn ươm tại CT LN Bắc Cạn
"The plantation wood production and trading industry are penetrating deeper and deeper into the Global Trade System, this trend is both an opportunity and a challenge for the Companies / Forest Planters (collectively, the forest owners) in Vietnam..."
FAO - SFMI project on forest certification is recruiting a National consultant, details please refer to the application link
Reference information about SFMI's consulting procedure