Our Projects
Projects and researches done by SFMI from 2006 till now

Dự án/Công trình

Tổ chức

tài trợ

Số hiệu

Thời gian

thực hiện

Rà soát, bổ sung tiêu chuẩn quốc

gia về quản lý rừng bền vững

(Dự thảo lần 8) (Hợp phần 1)

 

GTZ (CHLB Đức)

Forestry LG 01-2006

2006-2007

Thương mại, tiếp thị lâm sản

(Hợp phần 2)

GTZ (CHLB Đức)

Forestry LG 05-2006

2007-2008

Xây dựng biểu sản lượng rừng

trồng cho loài cây Trám Trắng –

Dự án KFW1-BPDT

KfW (CHLB Đức)

 

46/DALN-KfW1-

BPĐT

2007-2008

Kiểm tra biểu sản lượng cho loài

các loài cây Thông Mã Vĩ, Thông

Nhựa và Keo Lá Tràm – Dự án KFW1-BPDT

 

KfW (CHLB Đức)

 

47/DALN-KfW1-

BPĐT

2007-2008

Thiết lập mô hình chứng chỉ rừng

theo nhóm tại huyện Yên Bình,

tỉnh Yên Bái

 

FAO

No. PR 37780

2007-2008

Tập huấn đánh giá rừng do Viện QLRBV, Thuỵ Điển, WWF đồng tổ chức

 

SWEEDEN,

WWF,

SFMI

 

2009

Dự án “Hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh vật tăng cường sức sống và sức đề kháng cho cây lâm nghiệp”

 

Bộ Khoa học

và Công nghệ

KC.07.DA/10/06-10

2008-2010

Tư vấn Chứng chỉ rừng cho Tổng Công ty Giấy VN

Tổng Công

ty Giấy VN

03/HĐ-KH;

05/HĐ-DVKH;

23/HĐ-DVKH;

31/HĐ-DVKH;

01/HĐ-DVKH;

11/HĐ-DVKH;

12/HĐ-DVKH

2008-2012

Hỗ trợ và tư vấn chứng chỉ rừng theo nhóm tại Phú Lộc – Thừa Thiên Huế và Bến Hải – Quảng Trị

 

Tổ chức

Phát triển

Hà Lan

(SNV)

 

2009-2010

Định hướng bổ sung Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp VN

 

JICA

No. VT-09-0046

2009-2010

Xây dựng công trình “Thẩm định

và kiểm tra tổng hợp đánh giá 9

vùng”

 

Ban Quản lý

Dự án 661

35A/HĐ-BQLDA661

2010-2011

Analysis of a legality definition framework in the context of FLEGT/VPA negociations in Vietnam

The European Forest Institute, Finland ("EFI")

No. 03/5068/2011

2011

Tư vấn Chứng chỉ rừng cho Công ty TNHH một thành viên

Lâm nghiệp Bắc Kạn

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp

Bắc Kạn

16/HĐ-DVKH

2011-2012

Tư vấn xây dựng cấu trúc rừng mong muốn cho rừng cộng đồng dự án “Phát triển lâm nghiệp ở các tỉnh Hòa Bình và Sơn La”

KfW (CHLB Đức)

 

Số 01/HĐ-DVKH

2-7/2012

Tư vấn xây dựng cấu trúc rừng mong muốn cho rừng cộng đồng dự án “Phục hồi rừng ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên”

KfW (CHLB Đức)

 

Số 02/HĐ-DVKH

7-11/2012

Tư vấn phát triển thể chế chính sách trong ngành lâm nghiệp thuộc dự án “Phát triển ngành lâm nghiệp”-WB3

WB

Số/HĐ-DVKH

2012-2013

Admin