Dữ liệu
"Ngành sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng ngày càng xâm nhập sâu, rộng vào hệ thống Thương mại Toàn cầu, xu hướng này vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các Công ty/ Người trồng rừng (gọi chung là chủ rừng) ở Việt Nam..."
Quản lý rừng BV và Chứng chỉ rừng có ý nghĩa rất lớn với chúng ta