Đào tạo
"Nhóm hộ trồng rừng phát triển kinh tế khá đông đảo ở Việt Nam, đóng góp của họ vào quản lý rừng bền vững rất đáng kể"..
"Một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình tư vấn, hỗ trợ của SFMI là tổ chức các cuộc hội thảo, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, kinh nghiệm về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng cho các chủ rừng, doanh nghiệp chế biến tại Việt Nam"