Dự án EU CSO-LA411
“ Đánh giá hiệu quả và tác động của dự án CSO-LA/2029/411-843 ”
Sách VIDEO về FCIM phản ánh bằng hình ảnh công tác quản trị rừng và xây dựng mạng lưới FCIM vùng dự án, phục vụ công tác truyền thông cho các bên liên quan trong chương trình REDD+ tai Việt Nam
Phát triển mạng lưới giám sát độc lập biến đổi rừng (FCIM) ứng dụng công nghệ Terra-i có sự tham gia của các tổ chức dân sự cơ sở và cộng đồng địa phương khu vực các tỉnh Bắc – Trung bộ.
Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển chọn 01 tổ chức đủ năng lực và điều kiện thực hiện sản xuất sách VIDEO và xuất bản bản tin chính sách về FCIM
Để đánh giá được hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng khu vực dự án giai đoạn 2019 -2020, Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển chọn 03 chuyên gia tư vấn Lâm nghiệp
“…Người H’Mông vốn ít khi cởi mở với cộng đồng các thành phần dân tộc khác khi tiếp xúc. Tuy nhiên, hôm nay, Vừ Bá Đồng đã dành hẳn 30 phút để kể cho lớp tập huấn nghe về truyền thuyết giữ rừng của người dân bản Huồi Giảng, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An..”