Các dự án
Hoạt động Tư vấn của SFMI trong QLRBV VÀ Chứng chỉ FSC FM/CoC
TƯ VẤN, HỖ TRỢ CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP QUY NHƠN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ XIN CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG FSC FM/CoC

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn được thành lập năm 1977 theo  Quyết định số 1445/QĐ-TC ngày 12/7/1977 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình nay là tỉnh Bình Định; Công ty là Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vốn Nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, được đăng ký và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; trực thuộc UBND tỉnh Bình Định. Sau nhiều lần sắp xếp lại tổ chức, thực hiện Nghị định số: 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiểu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Quyết định số: 2157/QĐ-UBND ngày 24/6/ 2016 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn.

Chức năng, nhiệm vụ hoạt độngchính của công ty là: Trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ; khai thác lâm sản ngoài gỗ; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; đầu tư kinh doanh, quản lý, bảo vệ rừng; chế biến gỗ và lâm sản khác. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện nhiệm vụ công ích, xây dựng rừng phòng hộ theo chương trình dự án bảo vệ và phát triển rừng của Chính phủ và các dự án của tỉnh.

Công ty hiện đang quản lý 8.455,99 ha rừng và đất rừng; bao gồm 1.436,33 ha rừng đặc dụng, 4.782,82 ha rừng phòng hộ,1.619,36 ha rừng sản xuất, đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 606,93 ha, đất phi nông nghiệp 10,55 ha. Toàn bộ diện tích trên thuộc địa bàn 12 phường xã của huyện Vân Canh và thành phố Quy Nhơn.

Với sự hỗ trợ của đề tài Nhà nước Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững (FSC) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) vào các doanh nghiệp trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ ở Việt Nam” mã số 03.10/2019-DA2 do Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) thực hiện; đồng thời nhằm phát huy các thành quả đã đạt được về phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đã thực hiện xây dựng Phương án QLRBV có cơ sở khoa học và thực tiễn, bảo đảm bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, đạt được các nguyên tắc về quản lý rừng của hệ thống QLRBV theo tiêu chuẩn FSC tiến tới được cấp chứng chỉ rừng FSC FM/CoC. Góp phần đáp ứng được mục tiêu “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật”[1] đồng thời “Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước[2]” trong ngành Nông-Lâm nghiệp của Việt Nam.theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù bị ảnh hưởng lớn do 2 lần đại dịch Covid 19 mang lại, dẫn đến tiến độ thực hiện không như mong muốn. Nhưng sau 18 tháng, với quyết tâm cao của Lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty cùng với sự tư vấn kỹ thuật hiệu quả của SFMI, mục tiêu cần đạt được của Công ty đã hoàn thành.

Một chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực quản lý cho cán bộ nhân viên của Công ty và các bên liên quan về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đã được thực hiện. Bên cạnh đó, là các khóa học nhằm nâng cao năng lực vê Kỹ thuật lâm sinh cũng được thực hiện với các chủ đề: Kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa tại địa phương; quản lý rừng trồng và lập địa; khai thác giảm thiểu tác động (RIL); Các kỹ thuật lâm sinh cơ bản trong kinh doanh rừng trồng; kuản lý vườn ươm…Các tập huấn chuyên đề phục vụ xây dựng phương án cũng được các chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm chuyển giao cho cán bộ, nhân viên của Công ty: Điều tra tài nguyên rừng tự nhiên, rừng trồng; đánh giá đa dạng sinh học và xác định HCVF; đánh giá tác động Môi trường (EIA) và đánh giá tác động Xã hội (SIA); phân vùng chức năng rừng; sử dụng bản đồ số và quản lý tài nguyên rừng bằng công nghệ GIS.

Cơ sở xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững hướng tới Chứng chỉ rừng là dựa vào Tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững Việt Nam theo Thông tư 28/TT-BNNPTN ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ NN & PTNT và Tiêu chuẩn FSC Việt Nam (NFSS V2.0) áp dụng đánh giá và cấp Chứng chỉ rừng cho Việt Nam. Bản phương án QLRBV của Công ty lâm nghiệp Quy Nhơn được xây dựng, không những đã đáp ứng được với các yêu cầu của TT 28 mà còn đáp ứng được Tiêu chuẩn FSC STD V5.1 về những quy định Quốc tế: Bảo vệ môi trường, tránh các tác động tiêu cực về mặt xã hội; tuân theo các quy định về phát triển bền vững. Bản phương án QLRBV cũng được tham vấn và nhận được các ý kiến đóng góp, đồng thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước, các bên liên quan ở cấp tỉnh, huyện, xã phường trước khi trình phê duyệt.

Ngày 28 tháng 08 năm 2020, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quy Nhơn, giai đoạn 2020 – 2026 tại Quyết định số 3558/QĐ-UBND. Phương án QLRBV được xây dựng cho 1 chu kỳ kinh doanh 7 năm (2020 – 2026). Nội dung bao trùm của phương án bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tiềm năng và quy mô kinh doanh của Công ty; kế hoạch phát triển rừng; kế hoạch khai thác, tiêu thụ và chế biến lâm sản; kế hoạch bảo vệ rừng; kế hoạch bảo vệ môi trường; kế hoạch giám sát, đánh giá; kế hoach đào tạo nhân lực. xác định nguồn vốn đầu tư. Phương án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường:

·       Hiệu quả về kinh tế

Đối với các diện tích đất rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện theo kế hoạch của Nhà nước giao. Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp các ngành triển khai đến các xã, giao đến từng hộ dân nhận khoán trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng. Đối với quỹ đất phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty tận dụng quỹ đất giao được giao để triển khai đầu tư trồng rừng thâm canh; áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, chọn giống cây trồng có năng suất chất lượng cao đảm bảo về phát triển bền vững, kinh doanh có hiệu quả. Với sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm trên 32.000 tấn/năm, năm triệu cây giống lâm nghiệp/năm và cung ứng dịch vụ môi trường rừng... sẽ tạo doanh thu hàng năm của Công ty đạt trên 50 tỷ đồng. Cán bộ, công nhân viên của Công ty sẽ có thu nhập ổn định đạt mức 08 triệu đồng/người/tháng trở lên. Ngoài ra, hàng năm các Công ty đã đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mỗi năm trên 10 tỷ đồng.

·       Hiệu quả về xã hội

Thông qua giao khoán quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, các hoạt động tập huấn hướng dẫn người dân thu hái, gây trồng lâm sản ngoài gỗ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thông qua công tác giao khoán quản lý bảo vệ, nuôi dưỡng, làm giàu... rừng tự nhiên; trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, tạo công ăn việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, phát triển nông thôn miền núi và hạn chế tối thiểu tình trạng xâm hại rừng. Hàng năm, trích từ nguồn vốn đầu tư để duy tu bảo dưỡng đường lâm nghiệp, kết hợp phục vụ dân sinh và lưu thông hàng hóa, hỗ trợ công tác xã hội cho các địa phương.

·       Hiệu quả về môi trường

Duy trì bền vững độ che phủ hiện có và tăng nâng độ che phủ khi có điều kiện về nhân lực và kinh phí. Tăng độ phì của đất do loài cây trồng chủ yếu là Keo và cây bản địa có tính chất cải tạo đất, bảo vệ đất, chống xói mòn, tạo cảnh quan môi trường. Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và điều hòa khí hậu, hạn chế tình hình khô hạn, cạn kiệt nguồn nước. Tăng cường đa dạng sinh học bằng cách trồng các loài cây bản địa, cây cảnh quan; trồng cây cung cấp gỗ nhỏ kết hợp gỗ lớn. Công tác bảo vệ rừng được chú trọng, diễn thế trạng thái rừng tự nhiên theo chiều hướng tích cực, phát triển rừng trồng theo hướng kinh doanh gỗ lớn, với chu kỳ kinh doanh dài sẽ có tác dụng giữ nước tạo nguồn sinh thủy cho các sông, suối, làm giảm xói mòn, rửa trôi đất.

Trên cơ sở của phương án QLRBV, với sự hướng dẫn của SFMI, Công ty đã thực hiện các hoạt động chuẩn bị chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho xin cấp chứng chỉ rừng Quốc tế FSC FM/CoC. Diện tích xin chứng chỉ rừng FSC FM/CoC là 4.183,67 bao gồm khu HCVF (1.449,81 ha) và diện tích bảo vệ hành lang ven suối và kết nối đa dạng sinh học (36,07 ha).

Trước khi tổ chức đánh giá Quốc tế (CB) thực hiện hoạt động đánh giá, tháng 7 năm 2020, các cán bộ của Công ty cùng với các chuyên gia của SFMI đã thực hiện cuộc đánh giá nội bộ nhằm phát hiện các khoảng trống/lỗi không tuân thủ và sửa chữa. Tháng 9 năm 2020, tập đoàn GFA (CHLB Đức) đã thực hiện Tiền đánh giá tại phạm vi quản lý của Công ty với kết quả không có lỗi không tuân thủ (Lớn, nhỏ), chỉ có quan sát. Từ 22 đến 24 tháng 11 năm 2020, tập đoàn GFA đã thực hiện cuộc đánh giá chính. Kết quả rất khả quan, chỉ mắc 2 lỗi về giám sát môi trường liên quan đến đường lâm sinh và 1 lỗi về trang bị bảo hộ cho công nhân sử dụng thuốc hóa học tại vườn ươm. Các lỗi này, đã được Công ty nhanh chóng khắc phục trong 1 tuần lễ với sự tư vấn kỹ thuật của các chuyên gia thuộc SFMI. Dự kiến, đầu tháng 12 năm 2020 Công ty sẽ nhận chứng chỉ FSC FM/CoC.

Thành công của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quy Nhơn trong lĩnh vực Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, một lần nữa khẳng định hiệu quả và vai trò quan trọng của SFMI đối với các chủ rừng trong tiến trình QLRBV tại Việt Nam.[1]Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về  “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

[2]Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

TS. Đào Công Khanh

 
Tài liệu đính kèm