Dữ liệu
Các dự án ODA do SFMI thực hiện

Các dự án ODA do SFMI thực hiện

i.   Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cấp cơ sở trong việc giám sát các chương trình REDD+ tại Việt Nam. Tài trợ bởi EU. Thời gian thực hiện: 2020 – 2024;

ii.   Chuẩn bị cho các DN vừa và nhỏ thực hiện VN TLAS thông qua chứng nhận nhóm tự nguyện của các tích hợp COC và hệ thống giải trình. Tài trợ bởi Chương trình FAO-EU- FLEGT. Thời gian thực hiện: 2016 – 2018;

iii.  Nâng cao nhận thức và năng lực của các DN vừa và nhỏ trong việc tuân thủ các yêu cầu của TLAS thông qua tăng cường năng lực của các tổ chức trung gian. Tài trợ bởi EU – FLEGT. Thời gian thực hiện: 2014 – 2018.

Văn phòng SFMI