Dữ liệu
Những Hợp đồng thực hiện Dự án ODA quan trọng

Một số hợp đồng quan trọng với các dự án ODA thực hiện bởi SFMI

i.   Xây dựng đề xuất dự án “Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng ở Việt Nam” – KfW12. Tài trợ bởi dự án Trường Sơn Xanh. Thời gan thực hiện: 2019 – 2020;

ii.   Hỗ trợ các Công ty lâm nghiệp Hàm Tân và Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận đáp ứng các tiêu chuẩn QL rừng bền vững. UN-REDD (FAO) tài trợ. Thời gian thực hiện: 2015 – 2016;

iii.  Đánh giá nhu cầu nâng cao nhận thức, xây dựng phương pháp và tài liệu đào tạo phù hợp, tổ chức đào tạo về REDD+ và biến đổi khí hậu cho các cán bộ cấp Trung ương, nhà báo và giới truyền thông, các tổ chức phi chính phủ. Tài trợ bởi dự án REDD+ (WB). Thời gian thực hiện: 2014 – 2015;

iv.  Thiết kế tài liệu và tổ chức tập huấn về quản lý rừng bền vững, REDD+ và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cán bộ của 2 công ty Lâm nghiệp. Tài trợ bởi dự án REDD+ (WB). Thời gian thực hiện: 2014 – 2015;

v.  Xây dựng chương trình bảo vệ và phát triển rừng. Tài trợ bởi GIZ. Thời gian thực hiện: 2009 – 2010;

vi.  Chứng chỉ rừng theo nhóm cho các hộ gia đình trồng Keo và đánh giá tiềm năng Chứng chỉ rừng tại Quảng trị và Thừa Thiên Huế. Tài trợ bởi SNV. Thời gian thực hiện: 2009 – 2010;

vii. Hỗ trợ tăng cường thực hiện hệ thống chứng chỉ rừng nhằm đạt được quản lý rừng bền vững ở Việt Nam. Tài trợ bởi FAO. Thời gian thực hiện: 2007 – 2009

viii. Rà soát bổ sung Tiêu chuẩn quốc gia về Quản lý rừng bền vững. Tài trợ bởi  GIZ. Thời gian thực hiện: 2006 – 2007.

Văn phòng SFMI