Dữ liệu
Đánh giá hiệu quả đầu tư trồng rừng có chứng chỉ FSC FM
"Ngành sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng ngày càng xâm nhập sâu, rộng vào hệ thống Thương mại Toàn cầu, xu hướng này vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các Công ty/ Người trồng rừng (gọi chung là chủ rừng) ở Việt Nam..."

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦUTRỒNG RỪNG 

CHỨNG CHỈ FSC FM TRỒNG RỪNG TRUYỀN THỐNG THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ 

Ngành sn xut kinh doanh g rng trng ngày càng xâm nhp sâu, rng vào h thống Thương mi Toàn cầu, xu hướng này vừa hội va thách thức đối với các Công ty/ Người trng rng (gi chung ch rng) Vit Nam. Vi mong muốn vượt qua thách thức để phát trin, các ch rng cn nhng thông tin h tr làm sở ra quyết định, la chọn phương án quản tr rng đạt hiu qu kinh tế cao, trong mi quan h cân bng với an toàn môi trường công bng hi. Để nhng thông tin hu ích đó, nhóm Chuyên gia Vin Qun rng bn vng Chng ch rng (SFMI) tiến hành kho sát mt s hình trng rng, nghiên cu sâu nhng câu chuyn thành công tht bi t nhiu ch rng khác nhau. Chuyên đề này hướng bạn đọc vào nhng thông tin đến t các ch sKinh tế.

TB. Minh Nguyễn