Dự án EU CSO-LA411
Tuyển dụng Chuyên gia Lâm nghiệp ngắn hạn
Để đánh giá được hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng khu vực dự án giai đoạn 2019 -2020, Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển chọn 03 chuyên gia tư vấn Lâm nghiệp

Tuyển dụng Chuyên gia Lâm nghiệp ngắn hạn (chuyên đề)

          

                                      ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tư vấn “ Đánh giá hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng tại khu vực dự án giai đoạn  2019 - 2020 “

 

1.    Bối cảnh và sự cần thiết

         Năm 2017,Việt Nam đã giới thiệu Chương trình hành động quốc gia về REDD+ giai đoạn 2017-2030 (NRAP) với mục tiêu chung là góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh, thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các-bon, nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước.  Bản “Tóm tắt thông tin về REDD+ của Việt Nam” tháng 1năm 2018 đã xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mất rừng, suy giảm chất lượng rừng là quản trị rừng chưa hiệu quả, thiếu minh bạch thông tin liên quan đến quá trình ra quyết định, thiếu sự tham gia của cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội.

         Trong bối cảnh đó, dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cấp cơ sở (CSOs) trong việc giám sát các chương trình REDD+ tại Việt Nam” do Liên Minh Châu Âu tài trợ sẽ góp phần cải thiện công tác quản trị rừng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (CSOs) với vai trò là một tác nhân hiệu quả thúc đẩy quá trình quản trị và phát triển rừng ở Việt Nam. Đồng thời, dự án  cũng xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội  và các tổ chức cộng đồng trong lĩnh vực lâm nghiệp, tăng cường sự  hợp tác với các cơ quan lâm nghiệp nhà nước để giám sát các chương trình REDD+. Dự án được Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) cùng Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đồng tiếp nhận và thực hiện trong vòng 4 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020. Mục tiêu của dự án là  xây dựng một mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng (FCIM) và vận động các cơ quan chính phủ chính thức hóa hệ thống và áp dụng ở cấp quốc gia. Để làm được điều này, dự án sẽ xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội cấp cơ sở để họ có thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ phụ trách Chương trình giảm phát thải (ER-P) ở các cấp khác nhau nhằm thiết kế mạng lưới FCIM.

        Khu vực dự án bao gồm 02 huyện là Kỳ Sơn và Tương Dương, 06 xã và 18 bản thuộc tỉnh Nghệ An. Có 03 xã  tham gia dự án thuộc huyện Kỳ Sơn là: xã Hữu Kiệm, xã Nà Ngoi và xã Tây Sơn. Có 03 xã tham gia dự án thuộc huyện Tương Dương là:xã Tam Quang, xã Tam Đình và xã Tam Thái. Xã Hữu Kiêm có 03 thôn, bản tham gia là:bản Khe Tý, bản Na Lượng 1, bản Na Chảo. Xã Na Ngoi có 03 bản tham gia là:bản Phú Quac 1, bản Phú Quac 2, bản Phú Quac 3. Xã Tây Sơn có 03 bản tham gia là: bản Huồi giảng 1, bản Huồi giảng 2. Bản Huồi giảng 3. Xã Tam Quang có 03 thôn tham gia là:bản Bãi Xa,bản Tùng Hương, bản Tân Hương. Xã Tam Đình có 03 bản tham gia là:bản Quang Phúc, bản Quang Yên, bản Quang Thịnh. Xã Tam Thái có 03 bản tham gia là: bản Tân Hợp, bản Cánh Tráp, bản Cây Me.

Trong năm thứ nhất (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021), Dự án đã hình thành được 1 mạng lưới FCIM cấp cơ sở với 180 thành viên tự nguyện, tích cực thuộc các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng tại 18 thôn bản thuộc địa bàn 6 xã, gồm Tam Thái, Tam Quang và Tam Đình (huyện Tương Dương), xã Hữu Kiệm, Tây Sơn và Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn). Hơn 100 thành viên thuộc các nhóm FCIM cấp huyện, cấp xã và thôn bản được tham dự các khóa tập huấn sử dụng công cụ Terra-i, GPS và điện thoại thông minh để giám sát thay đổi rừng; tham dự các cuộc đối thoại với các cơ quan quản lý các cấp để chia sẻ thông tin kết quả giám sát mất rừng trên địa bàn. Với sự trợ giúp của tư vấn FCIM, dự án đã hoàn thiện được cơ chế hoạt động của mạng lưới thông qua cuốn “Sổ tay Hướng dẫn xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát độc lập thay đổi rừng (FCIM)”. Sau một năm hoạt động, năng lực và vai trò của mạng lưới FCIM từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã được các cấp chính quyền ghi nhận là đóng góp ý nghĩa trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Hiệu quả, tác động và ảnh hưởng của hoạt động xây dựng  mạng lưới giám sát rừng độc lập có thể được đánh giá thông qua các tiêu chí  liên quan đến hiện trạng rừng và cơ chế bảo vệ rừng như : tỷ lệ che phủ rừng, diện tích thay đổi rừng, diện tích mất rừng,  hình thức, mức độ tham gia, quá trình ra quyết định của các bên liên quan trong công tác bảo vệ rừng v.v Các tiêu chí này cần được so sánh và phân tích trong giai đoạn trước khi thực hiện FCIM và sau khi thực hiện FCIM. Vì vậy hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng cần được đánh giá theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến năm 2020 ( giai đoạn trược khi thực hiện dự án) . Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến 2024 ( giai đoạn thực hiện dự án).

 

Để đánh giá được hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng  khu vực dự án giai đoạn 2019 -2020 ,  Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển  chọn 01 chuyên gia tư vấn đủ năng lực và nhiệt huyết thực hiện nhiệm vụ trên theo các yêu cầu đề ra.

2.    Mục tiêu

-       Rà soát, đánh giá và phân tích hiện trạng rừng khu vực dự án trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020.

-       Đánh giá hình thức và mức độ tham gia của các bên liên quan trong công tác bảo vệ rừng giai đoạn trên

-       Khuyến nghi các giải pháp để cải thiện tài nguyên rừng và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong công tác bảo vệ rừng

         

3.    Nhiệm vụ

-       Xây dựng đề cương đánh giá hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng khu vực dự án giai đoạn 2019 – 2020. Đề cương cần làm rõ các sản phẩm cần đạt được, cách tiếp cận và phương pháp thực hiện, kế hoạch thực hiện chi tiết, đề xuất kinh phí và các biểu, mẫu phiếu điều tra thực địa.

-       Điều tra, khảo sát và viết báo cáo đánh giá hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng giai đoạn trên

-       Bảo vệ và hoàn thiện báo cáo gửi Ban quản lý dự án theo các yêu cầu đề ra

-       Viết và báo cáo tóm tắt tại diễn đàn lâm nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

-       Góp phần xây dựng bản tin chính sách lâm nghiệp của dự án

 

4.    Yêu cầu về sản phẩm

- 01 Đề cương đánh giá hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng được thông qua (tiếng Việt)

- 01 Báo cáo chính thức về hiện trạng rừng và công tác bảo vệ rừng  được thông qua (tiếng Việt)

- 01 Báo cáo tóm tắt kết quả được trình bầy tại diễn đàn lâm nghiệp (tiếng Anh)

5. Thời gian và kinh phí

-       Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Thời gian kết thúc

1

Xây dựng và phê duyệt đề cương chi tiết

 15/3/2022

2

Rà soát tài liệu và điều tra, khảo sát tại hiện trường

 15/4/2022

3

Tổng hợp số liệu, viết báo cáo

  15/5/2022

4

Viết báo cáo tóm tắt và trình bầy tại diễn đàn lâm nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

  15/ 6/2022

5

Trình duyệt và bảo vệ báo cáo chính thức

   30/6/2022

-       Kinh phí thực hiện: Được chi trả theo dự toán tại Phụ lục B Ngân sách hoạt động dự án theo hướng dẫn của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam phiên bản 2015 do các cơ quan LHQ tại Việt Nam, phái đoàn Liên Minh Châu Âu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam ban hành.

-       Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).

 

6. Yêu cầu năng lực đối với chuyên gia tư vấn

- Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực Lâm nghiệp

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án liên quan đến lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

- Có kiến thức và kỹ năng về ảnh viễn thám

- Có kiến thức và kỹ năng điều tra, phỏng vấn, thảo luận nhóm

- Có năng lực tiếng Anh để viết  và trình bầy báo cáo tiếng Anh.

- Có hiểu biết về địa phương, vùng dự án;

- Có kỹ năng hợp tác, chia sẻ thông tin.

 

7. Địa điểm làm việc

      - Hoạt động điều tra, khảo sát tại vùng dự án

      - Công tác ngoại nghiệp được thực hiện tại địa phương và Hà nội

 

8. Hình thức tuyển dụng

          Tuyển dụng thông qua xét tuyển đối với các chuyên gia thoả mãn các điều kiện trên, có đơn xin tuyển dụng và CV kèm theo. 

          Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày đăng tuyển đến 18 g ngày 18 tháng 02 năm 2022

          Hồ sơ gửi về:    1) Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

                                  Email: Thuanthau53@gmail.com

                            Hoặc 2) Trung tâm môi trường và tài nguyên sinh học

                                 Email: daochau27@gmail.com

          

                                     ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tư vấn “ Nghiên cứu công tác quản trị rừng  tại khu vực dự án giai đoạn  từ năm 2019  đến 2020 “

 

5.    Bối cảnh và sự cần thiết

        Năm 2017,Việt Nam đã giới thiệu Chương trình hành động quốc gia về REDD+ giai đoạn 2017-2030 (NRAP) với mục tiêu chung là góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh, thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các-bon, nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước.  Bản “Tóm tắt thông tin về REDD+ của Việt Nam” tháng 1năm 2018 đã xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mất rừng, suy giảm chất lượng rừng là quản trị rừng chưa hiệu quả, thiếu minh bạch thông tin liên quan đến quá trình ra quyết định, thiếu sự tham gia của cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội.

           Trong bối cảnh đó, dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cấp cơ sở (CSOs) trong việc giám sát các chương trình REDD+ tại Việt Nam” do Liên Minh Châu Âu tài trợ sẽ góp phần cải thiện công tác quản trị rừng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (CSOs) với vai trò là một tác nhân hiệu quả thúc đẩy quá trình quản trị và phát triển rừng ở Việt Nam. Đồng thời, dự án  cũng xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội  và các tổ chức cộng đồng trong lĩnh vực lâm nghiệp, tăng cường sự  hợp tác với các cơ quan lâm nghiệp nhà nước để giám sát các chương trình REDD+. Dự án được Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) cùng Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đồng tiếp nhận và thực hiện trong vòng 4 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020. Mục tiêu của dự án là  xây dựng một mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng (FCIM) và vận động các cơ quan chính phủ chính thức hóa hệ thống và áp dụng ở cấp quốc gia. Để làm được điều này, dự án sẽ xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội cấp cơ sở để họ có thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ phụ trách Chương trình giảm phát thải (ER-P) ở các cấp khác nhau nhằm thiết kế mạng lưới FCIM.

             Khu vực dự án bao gồm 02 huyện là Kỳ Sơn và Tương Dương, 06 xã và 18 bản thuộc tỉnh Nghệ An. Có 03 xã  tham gia dự án thuộc huyện Kỳ Sơn là: xã Hữu Kiệm, xã Nà Ngoi,xã Tây Sơn. Có 03 xã tham gia dự án thuộc huyện Tương Dương là:xã Tam Quang, xã Tam Đình và xã Tam Thái. Xã Hữu Kiêm có 03 thôn, bản tham gia là:bản Khe Tý, bản Na Lượng 1, bản Na Chảo. Xã Na Ngoi có 03 bản tham gia là:bản Phú Quac 1, bản Phú Quac 2, bản Phú Quac 3. Xã Tây Sơn có 03 bản tham gia là: bản Huồi giảng 1, bản Huồi giảng 2. Bản Huồi giảng 3. Xã Tam Quang có 03 thôn tham gia là:bản Bãi Xa,bản Tùng Hương, bản Tân Hương. Xã Tam Đình có 03 bản tham gia là:bản Quang Phúc, bản Quang Yên, bản Quang Thịnh. Xã Tam Thái có 03 bản tham gia là: bản Tân Hợp, bản Cánh Tráp, bản Cây Me.

           Trong năm thứ nhất (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021), Dự án đã hình thành được 1 mạng lưới FCIM cấp cơ sở với 180 thành viên tự nguyện, tích cực thuộc các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng tại 18 thôn bản thuộc địa bàn 6 xã, gồm Tam Thái, Tam Quang và Tam Đình (huyện Tương Dương), xã Hữu Kiệm, Tây Sơn và Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn). Hơn 100 thành viên thuộc các nhóm FCIM cấp huyện, cấp xã và thôn bản được tham dự các khóa tập huấn sử dụng công cụ Terra-i, GPS và điện thoại thông minh để giám sát thay đổi rừng; tham dự các cuộc đối thoại với các cơ quan quản lý các cấp để chia sẻ thông tin kết quả giám sát mất rừng trên địa bàn. Với sự trợ giúp của tư vấn FCIM, dự án đã hoàn thiện được cơ chế hoạt động của mạng lưới thông qua cuốn “Sổ tay Hướng dẫn xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát độc lập thay đổi rừng (FCIM)”. Sau một năm hoạt động, năng lực và vai trò của mạng lưới FCIM từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã được các cấp chính quyền ghi nhận là đóng góp ý nghĩa trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Quản trị rừng là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động và hiệu quả của mạng lưới FCIM. Nội dung cơ bản của quản trị rừng liên quan đến các câu hỏi  như: 1) Ai là chủ rừng thực sự ? 2) Quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với đất và rừng được thực hiện như thế nào? 3) Rừng được  tổ chức, quản lý, bảo vệ và phân chia lợi ích như thế nào? 4) Chính sách của nhà nước đối với các chủ rừng như thế nào?  5) Hệ thống hành chính và quản lý của nhà nước đối với các chủ rừng như thế nào?  6) Cơ chế kiểm tra và giám sát của người dân được thực hiện như thế nào? v.v Nhận biết các vấn đề cốt lõi và sâu sắc của quản trì rừng là một trong những căn cứ chủ yếu để đễ xuất các chính sách và giải pháp đối với các nhà quản lý nhằm duy trì và vận hành có hiệu quả mạng lưới FCIM. Đối với dự án này, công tác quản trị rừng cần được đánh giá và phân tích theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trước khi thực hiện dự án, từ năm 2019 đến 2020. Giai đoạn 2 thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2024.

Để đánh giá được công tác quản trị rừng  khu vực dự án giai đoạn 2019 -2020 ,  Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển  chọn 01 chuyên gia tư vấn đủ năng lực và nhiệt huyết thực hiện nhiệm vụ trên theo các yêu cầu đề ra.

6.    Mục tiêu

-       Rà soát, đánh giá và phân tích được công tác quản trị  rừng  khu vực dự án trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020.

-       Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống giám sát rừng độc lập

-       Khuyến nghi các chính sách và giải pháp để cải thiện công tác quản trị rừng , đặc biệt là sự tham gia của người dân và cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng

         

7.    Nhiệm vụ

-       Xây dựng đề cương đánh giá công tác quản trị rừng khu vực dự án giai đoạn 2019 – 2020

-       Điều tra, khảo sát và viết báo cáo đánh giá công tác quản trị rừng

-       Bảo vệ và hoàn thiện báo cáo gửi Ban quản lý dự án theo các yêu cầu đề ra

-       Viết và trình bầy tóm tắt kết quả tại diễn đàn lâm nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

-       Tham gia viết bản tin chính sách của dự án

 

8.    Yêu cầu về sản phẩm

- 01 Đề cương đánh giá công tác quản trị rừng được thông qua ( Tiếng Việt )

- 01 Báo cáo chính thức được chấp nhận ( Tiếng Việt )

- 01 Báo cáo tóm tắt  được trình bầy tại diễn đàn lâm nghiệp ( Tiếng Anh)

5. Thời gian và kinh phí

-       Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 1 tháng 7  năm 2022, cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Thời gian kết thúc

1

Viết và thông qua đề cương

15/3/2022

2

Khảo sát tại hiện trường

15/ 4/ 2022

3

Nội nghiệp và viết báo cáo

 15/5/2022

4

Viết và trình bầy báo cáo tóm tắt tại diễn đàn lâm nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

15/6/2022

5

Nộp báo cáo chính thức

30/6/2022

 

-       Kinh phí thực hiện: Được chi trả theo dự toán tại Phụ lục B Ngân sách hoạt động dự án theo hướng dẫn của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam phiên bản 2015 do các cơ quan LHQ tại Việt Nam, phái đoàn Liên Minh Châu Âu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam ban hành.

-       Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).

 

6. Yêu cầu năng lực đối với chuyên gia tư vấn

- Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực Lâm nghiệp, ưu tiên người có bằng Tiến Sỹ

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án liên quan đến lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và ban hành các chính sách lâm nghiệp

- Có kiến thức và kỹ năng điều tra, phỏng vấn, thảo luận nhóm

- Có năng lực tiếng Anh để viết và trình bầy báo cáo tiếng Anh.

- Có hiểu biết về địa phương, vùng dự án;

- Có kỹ năng hợp tác, chia sẻ thông tin.

 

7. Địa điểm làm việc

      - Hoạt động điều tra, khảo sát tại vùng dự án

      - Công tác ngoại nghiệp được thực hiện tại địa phương và Hà nội

 

8. Hình thức tuyển dụng

          Tuyển dụng thông qua xét tuyển đối với các chuyên gia thoả mãn các điều kiện trên, có đơn xin tuyển dụng và CV kèm theo.

          Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày đăng tuyển đến 18 g ngày 18 tháng 02 năm 2022

          Hồ sơ gửi về: 1) Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

                                   Email: Thuanthau53@gmail.com

                              Hoặc: 2) Trung tâm môi trường và tài nguyên sinh học

                                  Email:  daochau27@gmail.com

                                    

                                  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tổ chức thực hiện đề tài  “ Nghiên cứu cơ chế vận hành và  khả năng kết nối FCIM/Terra- I  với hệ thống giám sát của Chương trình giảm phát thải khí nhà kính các tỉnh Bắc Trung Bộ  “

I.              Bối cảnh và sự cần thiết

Năm 2017,Việt Nam đã giới thiệu Chương trình hành động quốc gia về REDD+ giai đoạn 2017-2030 (NRAP) với mục tiêu chung là góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh, thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các-bon, nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước.  Bản “Tóm tắt thông tin về REDD+ của Việt Nam” tháng 1năm 2018 đã xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mất rừng, suy giảm chất lượng rừng là quản trị rừng chưa hiệu quả, thiếu minh bạch thông tin liên quan đến quá trình ra quyết định, thiếu sự tham gia của cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội.

 Trong bối cảnh đó, dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cấp cơ sở (CSOs) trong việc giám sát các chương trình REDD+ tại Việt Nam” do Liên Minh Châu Âu tài trợ sẽ góp phần cải thiện công tác quản trị rừng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (CSOs) với vai trò là một tác nhân hiệu quả thúc đẩy quá trình quản trị và phát triển rừng ở Việt Nam. Đồng thời, dự án  cũng xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội  và các tổ chức cộng đồng trong lĩnh vực lâm nghiệp, tăng cường sự  hợp tác với các cơ quan lâm nghiệp nhà nước để giám sát các chương trình REDD+. Dự án được Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) cùng Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đồng tiếp nhận và thực hiện trong vòng 4 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020. Mục tiêu của dự án là  xây dựng một mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng (FCIM) và vận động các cơ quan chính phủ chính thức hóa hệ thống và áp dụng ở cấp quốc gia. Để làm được điều này, dự án sẽ xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội cấp cơ sở để họ có thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ phụ trách Chương trình giảm phát thải (ER-P) ở các cấp khác nhau nhằm thiết kế mạng lưới FCIM.

 Khu vực dự án bao gồm 02 huyện là Kỳ Sơn và Tương Dương, 06 xã và 18 bản thuộc tỉnh Nghệ An. Có 03 xã  tham gia dự án thuộc huyện Kỳ Sơn là: xã Hữu Kiệm, xã Nà Ngoi,xã Tây Sơn. Có 03 xã tham gia dự án thuộc huyện Tương Dương là:xã Tam Quang, xã Tam Đình và xã Tam Thái. Xã Hữu Kiêm có 03 thôn, bản tham gia là:bản Khe Tý, bản Na Lượng 1, bản Na Chảo. Xã Na Ngoi có 03 bản tham gia là:bản Phú Quac 1, bản Phú Quac 2, bản Phú Quac 3. Xã Tây Sơn có 03 bản tham gia là: bản Huồi giảng 1, bản Huồi giảng 2. Bản Huồi giảng 3. Xã Tam Quang có 03 thôn tham gia là:bản Bãi Xa,bản Tùng Hương, bản Tân Hương. Xã Tam Đình có 03 bản tham gia là:bản Quang Phúc, bản Quang Yên, bản Quang Thịnh. Xã Tam Thái có 03 bản tham gia là: bản Tân Hợp, bản Cánh Tráp, bản Cây Me.

Trong năm thứ nhất (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021), Dự án đã hình thành được 1 mạng lưới FCIM cấp cơ sở với 180 thành viên tự nguyện, tích cực thuộc các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng tại 18 thôn bản thuộc địa bàn 6 xã, gồm Tam Thái, Tam Quang và Tam Đình (huyện Tương Dương), xã Hữu Kiệm, Tây Sơn và Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn). Hơn 100 thành viên thuộc các nhóm FCIM cấp huyện, cấp xã và thôn bản được tham dự các khóa tập huấn sử dụng công cụ Terra-i, GPS và điện thoại thông minh để giám sát thay đổi rừng; tham dự các cuộc đối thoại với các cơ quan quản lý các cấp để chia sẻ thông tin kết quả giám sát mất rừng trên địa bàn. Với sự trợ giúp của tư vấn FCIM, dự án đã hoàn thiện được cơ chế hoạt động của mạng lưới thông qua cuốn “Sổ tay Hướng dẫn xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát độc lập thay đổi rừng (FCIM)”. Sau một năm hoạt động, năng lực và vai trò của mạng lưới FCIM từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã được các cấp chính quyền ghi nhận là đóng góp ý nghĩa trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

  Nhằm tạo điều kiện để  đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và tuyên truyền về mạng lưới FCIM trên cơ sở Terra-I trong những năm tới, cần phải có một nghiên cứu toàn diện về mạng lưới FCIM/Terra-I và khả năng kết nối với Chương trình giảm phát thải khí nhà kình khu vực Bắc Trung Bộ.

  Để có thể thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ chế vận hành và  khả năng kết nối FCIM/Terra- I  với hệ thống giám sát của Chương trình giảm phát thải khí nhà kính các tỉnh Bắc Trung Bộ  “ , Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển  chọn 01 tổ chức  tư vấn đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ trên theo các yêu cầu đề ra.

2.    Mục tiêu

-       Bước đầu đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu cơ chế vận hành của FCIM và Terra-I

-       Đánh giá khả năng kết nối FCIM với hệ thống giám sát của Chương trình giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ER-P)

-       Khuyến nghi các giải pháp để cải thiện công tác vận hành FCIM và tăng cường kết nối với hệ thống giám sát của ER-P

         

3.    Nhiệm vụ

-       Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết bao gồm xác định rõ sản phẩm, cách tiếp cận, phương pháp và các công cụ điều tra, khảo sát, kế hoạch chi tiết thực hiện, đề xuất kinh phí.

-       Điều tra, khảo sát và viết báo cáo  kết quả nghiên cứu

-       Bảo vệ và hoàn thiện báo cáo gửi Ban quản lý dự án theo các yêu cầu đề ra

-       Viết báo cáo tóm tắt và trình bầy tại diễn đàn lâm nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

-       Tham gia vào bản tin chính sách của dự án

 

4.    Yêu cầu về sản phẩm

- 01 Đề cương nghiên cứu chi tiết được thông qua ( tiếng Việt)

- 01 Báo cáo kết quả nghiên cứu chính thức được chấp nhận (tiếng Việt)

- 01 Tóm tắt báo cáo được trình bầy tại diễn đàn lâm nghiệp Bắc Trung Bộ  ( tiếng Anh)

5. Thời gian và kinh phí

-       Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 1 tháng 07    năm 2022, cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Thời gian kết thúc

1

Viết và thông qua đề cương chính thức

15/3/2022

2

Khảo sát tại hiện trường

15/4 / 2022

3

Nội nghiệp và viết báo cáo

15/ 5/2022

4

Viết và trình bầy báo cáo tóm tắt tại diễn đàn lâm nghiệp

15/ 6/2022

5

Nộp báo cáo chính thức

30/ 6/2022

 

-       Kinh phí thực hiện: Được chi trả theo dự toán tại các mục của Phụ lục B Ngân sách hoạt động dự án theo hướng dẫn của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam phiên bản 2015 do các cơ quan LHQ tại Việt Nam, phái đoàn Liên Minh Châu Âu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam ban hành.

-       Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).

6. Yêu cầu năng lực đối với tổ chức tư vấn

-  Là thành viên của mạng lưới lâm nghiệp của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam

-  Có kinh nghiệm và năng lực trong nghiên cứu và tổ chức hội thảo trong lĩnh vực lâm nghiệp ít nhất từ 05 năm trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án quốc tế trong khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ

-Thực hiên đầy đủ các yêu cầu theo mẫu tuyển dụng của nhà tài trợ và được hội đồng chấp thuận, trong đó có các yêu cầu về về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, yêu cầu về các khoản tự đóng góp v.v

- Trình duyệt một bản đề cương nghiên cứu độc lập, nhấn mạnh cách tiếp cận và phương pháp thực hiện, trình bầy chi tiết kế hoạch thực hiện, chi tiết các khoản dự toán chi phí

- Đại diện tổ chức phải có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu về lâm nghiệp, phải có năng lực viết và trình bầy báo cáo bằng tiếng Anh

 

7. Địa điểm làm việc

      - Hoạt động điều tra, khảo sát tại vùng dự án

      - Công tác ngoại nghiệp được thực hiện tại địa phương và Hà nội

 

8. Hình thức tuyển dụng

          Tuyển dụng thông qua xét tuyển đối với đại diện tổ chức thoả mãn các điều kiện trên, có báo cáo tổ chức, đề cương và kế hoạch hoạt động phù hợp với chuỗi hoạt động của dự án.

          Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày đăng tuyển đến 18g ngày 18 tháng 02 năm 2022

          Hồ sơ gửi về: 1) Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

                                   Email: Thuanthau53@gmail.com

                              Hoặc: 2) Trung tâm môi trường và tài nguyên sinh học

                                  Email:  daochau27@gmail.com

Ban quản lý dự án