Dự án EU CSO-LA411
Tuyển nhà thầu "Sản xuất sách VIDEO và xuất bản bản tin chính sách về FCIM"
Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển chọn 01 tổ chức đủ năng lực và điều kiện thực hiện sản xuất sách VIDEO và xuất bản bản tin chính sách về FCIM

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng sách VIDEO và bản tin chính sách về FCIM"


I.              Bối cảnh và sự cần thiết

Năm 2017,Việt Nam đã giới thiệu Chương trình hành động quốc gia về REDD+ giai đoạn 2017-2030 (NRAP) với mục tiêu chung là góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh, thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các-bon, nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững đất nước.  Bản “Tóm tắt thông tin về REDD+ của Việt Nam” tháng 1năm 2018 đã xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mất rừng, suy giảm chất lượng rừng là quản trị rừng chưa hiệu quả, thiếu minh bạch thông tin liên quan đến quá trình ra quyết định, thiếu sự tham gia của cộng đồng địa phương và các tổ chức xã hội.

 Trong bối cảnh đó, dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cấp cơ sở (CSOs) trong việc giám sát các chương trình REDD+ tại Việt Nam” do Liên Minh Châu Âu tài trợ sẽ góp phần cải thiện công tác quản trị rừng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (CSOs) với vai trò là một tác nhân hiệu quả thúc đẩy quá trình quản trị và phát triển rừng ở Việt Nam. Đồng thời, dự án  cũng xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội  và các tổ chức cộng đồng trong lĩnh vực lâm nghiệp, tăng cường sự  hợp tác với các cơ quan lâm nghiệp nhà nước để giám sát các chương trình REDD+. Dự án được Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) cùng Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đồng tiếp nhận và thực hiện trong vòng 4 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020. Mục tiêu của dự án là  xây dựng một mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng (FCIM) và vận động các cơ quan chính phủ chính thức hóa hệ thống và áp dụng ở cấp quốc gia. Để làm được điều này, dự án sẽ xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội cấp cơ sở để họ có thể hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ phụ trách Chương trình giảm phát thải (ER-P) ở các cấp khác nhau nhằm thiết kế mạng lưới FCIM.

 Khu vực dự án bao gồm 02 huyện là Kỳ Sơn và Tương Dương, 06 xã và 18 bản thuộc tỉnh Nghệ An. Trong năm thứ nhất (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021), Dự án đã hình thành được 1 mạng lưới FCIM cấp cơ sở với 180 thành viên tự nguyện, tích cực thuộc các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng tại 18 thôn bản thuộc địa bàn 6 xã, gồm Tam Thái, Tam Quang và Tam Đình (huyện Tương Dương), xã Hữu Kiệm, Tây Sơn và Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn). Hơn 100 thành viên thuộc các nhóm FCIM cấp huyện, cấp xã và thôn bản được tham dự các khóa tập huấn sử dụng công cụ Terra-i, GPS và điện thoại thông minh để giám sát thay đổi rừng; tham dự các cuộc đối thoại với các cơ quan quản lý các cấp để chia sẻ thông tin kết quả giám sát mất rừng trên địa bàn. Với sự trợ giúp của tư vấn FCIM, dự án đã hoàn thiện được cơ chế hoạt động của mạng lưới thông qua cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát độc lập thay đổi rừng (FCIM)”. Sau một năm hoạt động, năng lực và vai trò của mạng lưới FCIM từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã được các cấp chính quyền ghi nhận là đóng góp ý nghĩa trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong năm thứ hai (Từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022) dự án đã tiếp tục triển khai đánh giá hiện trạng rừng, nghiên cứu quản trị rừng, nghiên cứu về cơ chế vận hành FCIM, tổ chức chiến dịch truyền thông cho người dân và cộng đồng.Trên cơ sở các hoạt động trên, các khuyến nghị chính sách đã được xây dựng.

  Nhằm tạo điều kiện để  đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và tuyên truyền về mạng lưới FCIM trên cơ sở Terra-I trong những năm tới, cần phải xây dựng 01 sách VIDEO và sản xuất 01 bản tin chính sách về FCIM.  “, Ban quản lý dự án CSO-LA/2029/411-843 cần tuyển chọn 01 tổ chức đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ trên theo các yêu cầu đề ra.

2.    Mục tiêu

·      Góp phần nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng  của giám sát độc lập thay đổi rừng trong chương trình REDD+ tại Việt Nam

·      Đưa ra các khuyến nghị chính sách để góp phần thúc đẩy việc xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát độc lập sự thay đổi rừng khu vực Bắc Trung Bộ

3.    Căn cứ sản xuất  sách VIDEO và bản tin chính sách

·      Kế hoạch truyền thông của dự án

·      Báo cáo thực hiện dự án

·      Sổ tay hướng dẫn xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát độc lập thay đổi rừng

·      Kết quả đánh giá hiện trạng rừng và công tác quản trị rừng khu vực dự án

·      Kết quả nghiên cứu về FCIM và khả năng kết nối với thỏa thuận chi trả giảm phát thải khu vực Bắc Trung Bộ

4.    Nội dung

4.1  Sách VIDEO về FCIM

·      Giám sát độc lập thay đổi rừng là gì (FCIM) là gì?

·      Vai trò của FCIM trong chương trình giảm phát thải như thế nào?

·      Vai trò của các bên liên quan trong giám sát độc lập  thay đổi rừng như thế nào ?

·      Giám sát thay đổi rừng  có thể dựa vào các  công nghệ nào?

·      Terra-I được vận hành như thế nào?

·      Triển khai thực hiện mạng lưới FCIM tại vùng dự án như thế nào?

·      Đối thoại tại vùng dự án được thực hiện như thế nào?

·      Các hoạt động nâng cao năng lực về FCIM cho các CSOs vùng Bắc Trung Bộ được thực hiện như thế nào?

·      Đánh giá về FCIM  của các bên liên quan như thế nào?

4.2  Bản tin chính sách

·      Đánh giá hiện trạng rừng khu vực dự án và các khuyến nghị

·      Công tác quản trị rừng khu vực dự án và các khuyến nghị

·      Xây dựng mạng lưới FCIM vùng dự án và các khuyến nghị

5.    Sản phẩm

·      01 sách VIDEO về FCIM phục vụ công tác truyền thông cho các bên liên quan trong chương trình REDD+

·      01 bộ  bản tin giới thiệu dự án và khuyến nghị chính sách trên tạp chí

6.    Nhiệm vụ

·      Xây dựng đề cương chi tiết và kế hoạch thực hiện

·      Xây dựng nội dung và kịch bản chi tiết và được thông qua

·      Sản xuất VIDEO và bộ bản tin khuyến nghị chính sách

 

5. Thời gian và kinh phí

-       Thời gian thực hiện: Từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến ngày 15 tháng 08 năm 2022, cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Thời gian kết thúc

1

Viết và thông qua đề cương

30/6/22

2

Thông qua kịch bản và bản tin chính sách

5/7/22

3

Ngoại nghiệp, nội nghiệp và sản xuất tài liệu

30/7/22

4

Nộp và phê duyệt bản dư thảo lần 1

10/8/22

5

Nộp báo cáo chính thức

15/8/22

 

-       Kinh phí thực hiện: Được chi trả theo dự toán tại các mục 6.8.2 và 5.1.2   của Phụ lục B Ngân sách hoạt động dự án theo hướng dẫn của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam do các cơ quan LHQ tại Việt Nam, phái đoàn Liên Minh Châu Âu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam ban hành.

-       Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).

 

7.    Yêu cầu năng lực đối với tổ chức tư vấn

·       Có chức năng và nhiệm vụ truyền thông trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và phát triển nông thôn

·      Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên truyền và truyền thông về rừng

·      Có kinh nghiệm tuyên truyền và truyền thông đối với các dự án quốc tế tại Việt Nam

 

8. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ năng lực của tổ chức

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày đăng tuyển đến hết ngày 20  tháng 06 năm 2022

Hồ sơ gửi về: 1) Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

                                  Email: thuanthau53@gmail.com

                       Nếu gửi bản cứng, thì gửi về : Số 114 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân. Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

            Hoặc: 2) Trung tâm môi trường và tài nguyên sinh học

                                 Email: daochau27@gmail.com

Văn phòng dự án CSO-LA/2029/411-843 tại Hà Nội