Dự án EU CSO-LA411
Sách VIDEO về FCIM
Sách VIDEO về FCIM phản ánh bằng hình ảnh công tác quản trị rừng và xây dựng mạng lưới FCIM vùng dự án, phục vụ công tác truyền thông cho các bên liên quan trong chương trình REDD+ tai Việt Nam
Rừng là "Lá Phổi Xanh"